ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜGÜ
 
 MADDE 1.0.  DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
                       
 Derneğin adı Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Derneği’dir.
 Merkezi Adana’dadır ve şubesi yoktur.
 10 Mart 1969 tarihinde kurulmuş amatör bir spor ihtisas kulübüdür. Kulübüntemsil renkleri Mavi ve Beyazdır.
 
Bu Ana Tüzükte geçen “Dernek” ve/veya “Kulüp” kelimeleri “Adana Tenis Dağ  ve Su Sporları Kulübü Derneği”ni ifade eder.
 

MADDE 2.0   DERNEĞİN AMACI

                       
Derneğin amacı Tenis, Dağcılık,Kış sporları ve Su sporları ile diğer spor branşlarında çalışmak bu sporları yaymak,spor eğitim ve ahlakını geliştirmek,üyeleri arasında sevgi ve dayanışmayı artırarak Türkiye’de sporun gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Dernek gerek duyulan ilave spor branşları açabilir,bu hususta da faaliyet yürütebilir.
 
Dernek bu amacını gerçekleştirmek için gerek duyulan her türlü spor faaliyetlerinde bulunur. Bu kapsamda üye olan veya olmayanların katılımını sağlayarak yarışmalar, gösteriler, kurs,ders,seminer,toplantı ve konferanslar düzenler,eğitici,yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapar.
Derneğe yeni üye kazandırma ve dernek faaliyetlerini cazip hale getirmek için her türlü girişimde bulunur.
Sporun çocukluk çağından itibaren benimsenmesi ve sürdürülmesi için okullarla işbirliği yaparak hevesli ve kabiliyetli çocuklara imkan hazırlar, yetenekli çocukların Derneğin spor etkinliklerine katılmaları için öğretmenleri ve velileri ile temas eder ve onların her bakımdan yardımlarını sağlamaya çalışır.
Yeteri kadar ehliyetli antrenör, monitör ve öğretmen,eğitmen temin eder ve yetiştirir.Yukarıda sayılan görevleri en iyi şekilde yerine getirmek için üyelerinin derneğe devamını ve ilgisini temin bakımından gerekli tedbirleri alır ve gerekli gördüğü gelir sağlayıcı etkinlikleri (yemek,balo,piyango,vs.) düzenler.
Dernek siyasetle uğraşmaz.
Üyelerinin spor faaliyetleri, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için spor sahaları,lokal,araç ve gereçlerin yapım,bakım ve yönetilmesi ile uğraşır.Bu amaçla taşınır,taşınmaz mal iktisap edebilir,bağış kabul edebilir,her türlü kira işlemleri, irtifak hakkı tesis etme,hizmet satın alma işlemleri yapabilir,her türlü faaliyeti ile ilgili gerek duyulan sözleşmeler düzenleyebilir.
 
 

MADDE 3.0   DERNEĞİN KURUCULARI

 Adı – Soyadı                         Tabiyeti          İkametgahı
 
 1-   Abdullah Paksoy                T.C              Paksoy Tic.San.A.Ş         ADANA
 2-   Atilla Binöz                        T.C               Sandoz İlaç Bölge Md.    ADANA
3-   Behçet Bölgen                    T.C               Çukobirlik Genel Md.      ADANA
4-   Fahrünisa Hancıoğlu          T.C               Vali konağı                      ADANA
5-   Haluk Kerkeser                  T.C               İş Bankası Md.loj.            ADANA
6-   Kazım Keser                       T.C               Sümerbank çırçır fab.      ADANA
7-   Korkut Arıkoğlu                 T.C               Ticaret Borsası                 ADANA
8-   Mükerrem Güler                T.C               Sümerbank çırçır fab.       ADANA
9-   Nuri Pamukçu                    T.C               Beden Terb.Böl.Md.        ADANA
10- Nevzat Karazincir              T.C               Çukobirlik Bölge.Md.      ADANA
11- Tacettin Gökdeniz              T.C              İncirlik Müşt.Sav.Tesisi   ADANA
12- Turgay Şenyüz                   T.C               Adliye Karşısı Avk.         ADANA
13- Süleyman Çelik                  T.C               Beden Terb.Bölge Md.    ADANA
14- Yümnü Çetinel                   T.C               Kemal Film Adana Bür.   ADANA
 
MADDE 4.0  ÜYELİK
 

MADDE 4.1  ÜYELİĞE KABUL

 
Dernekler Kanunu’na göre üye olmasında bir sakınca bulunmayan,18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşlarından, Derneğe yazılı olarak başvuran ve en az iki asil üye tarafından önerilen kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe üye olabilirler.
T.C vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için T.C vatandaşlarından aranan şartlardan başka ,o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.
Üye adayının üyelik başvurusu,Yönetim Kurulu kararıyla Dernek ilan tahtasında 10 gün süre ile askıya alınır,bu süre içerisinde her hangi bir yazılı itiraz vaki olmaz veya itiraz Yönetim Kurulunca uygun görülmez ise,adayın üyeliğe kabulüne 30 gün içerisinde karar verilir.Adayın mali yükümlülüklerini yerine getirmesi ile üyeliği başlar.
 
MADDE 4.2  ÜYELER
 
 Derneğin beş çeşit üyeliği vardır.

1-Asil üyeler
2-Kıdemli üyeler
3-Onur üyeleri
4-Yararlanma üyeleri
5-Konuk üyeler
 

MADDE 4.2.1 ASİL ÜYELER

 
Dernekler Kanununa göre üye olmasında bir sakınca bulunmayan,18 yaşını doldurmuş T.C vatandaşları Tüzük hükümlerine göre Yönetim Kurulu kararı ile Derneğe asil üye olabilirler.
Asil üyeler, üyelik giriş aidatı, yıllık üyelik aidatı ve Kulüp giderlerine katkı payını ödemekle yükümlüdürler,genel kurulu oluştururlar ve kulüp organlarına seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.Yıllık üyelik aidatı olarak ilk girişte derneğe kabul edildikleri tarihten itibaren senenin sonuna dek kalan sürenin bir senelik süreye oranlanmasıyla bulunacak yıllık aidat tutarı kendilerinden tahsil edilir.
Üye eşleri ve çocuklarından 18 yaşını doldurmuş ve kanuni engeli bulunmayanlar o yıl için genel kurulca kabul edilen giriş aidatının %25’ini ödeyerek asil üye olabilirler.
Vefat eden bir asil üyenin eşi kanuni bir engelinin bulunmaması ve bir yıl içerisinde başvuruda bulunması halinde giriş aidatı alınmaksızın asil üye olur. Uluslararası veya ulusal spor karşılaşma veya yarışmalarında Derneği başarı ile temsil etmiş, Derneğin sporcu kütüğünde isimleri kayıtlı sporcuları,derneğe başvurdukları takdirde,o yılın genel kurul kararıyla belirlenmiş giriş aidatının %20’sini ödeyerek Derneğe asil üye olabilirler.
T.C. vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için T.C. vatandaşlarında aranan şartlardan başka,o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.
Beş ve üzeri grup üyeliklerinde yönetim kurulu üyelik giriş aidatında %20 indirim yapabilir.
Kulübe olan mali yükümlülüklerini en geç 30 Haziran tarihine kadar yerine getirmeyen üyeler,ödeme yapıncaya kadar yönetim kurulu kararıyla kulübün faaliyet ve tesislerinden (kort,havuz,fitness,sauna v.b.) yararlanamazlar.
 

MADDE 4.2.2. KIDEMLİ ÜYELER

 
Kulüp üyelik yaşı ile biyolojik yaşının toplamı 90 ve daha yukarı olanlar Kulübün kıdemli üyeleri olurlar. Kıdemli üyeler, yıllık üyelik aidatı ve Kulüp giderlerine katkı payının %25’ini ödemekle yükümlüdürler.Genel kurula katılırlar ve Kulüp organlarına seçme ve seçilme haklarına sahiptirler
 

MADDE 4.2.3.ONUR ÜYELERİ

 
Dernekler Kanunu’na göre üye olmasında bir sakınca bulunmayan, Derneğin amaç ve çalışmalarında belirli ve önemli katkılar ve hizmette bulunan kişiler Yönetim Kurulu kararı ile onur üyeliğine kabul edilebilirler
Onur üyelerinin üyelikleri her sene Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
Onur üyeleri Kulübün tesis ve imkanlarından bir bedel ödemeden yararlanır, ancak genel kurulda oy kullanamaz, Kulüp organlarına seçemez ve seçilemezler.
T.C. vatandaşı olmayan onur üyelerinden Türkiye’de ikamet şartı aranmaz.
 

MADDE 4.2.4.YARARLANMA ÜYELERİ

 
Asil üyelerin kanuni eşleri ve halen ailesine bağımlı olarak öğrenim görmekte olan 25 yaşından küçük çocukları, asil üyenin başvurusu ile yararlanma üyeliğine alınırlar. Yararlanma üyeleri üye giriş aidatı,üye yıllık aidatı,ve kulüp giderlerine katkı payı ödemeden Kulüp tesislerinden faydalanırlar.Genel kurulda oy kullanamaz,Kulüp organlarına seçemez ve seçilemezler.
 
 MADDE 4.2.5.KONUK ÜYELER
 
Dernekler Kanununa göre üye olmasında bir sakınca bulunmayan, Adana’da görevleri gereği geçici olarak ikamet eden kişiler,Derneğe başvurdukları takdirde,o yılın genel kurul kararıyla belirlenmiş olan yıllık aidatın 1,5 katından az olmamak üzere yönetim kurulunun belirleyeceği aidatı ödeyerek derneğe bir yıl süre ile konuk üye olabilirler.Konuk üyeler, ayrıca diğer üyelerin ödemekle yükümlü bulunduğu tesis kullanım ve diğer faaliyet yararlanma giderlerini ödemekle yükümlüdürler.
Genel kurulda oy kullanamaz, Kulüp organlarını seçemez ve seçilemezler. Konuk üyelik süresi bir kişi için iki yıldan fazla olamaz.
 
MADDE 4.4. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
 
MADDE 4.4.1. ÜYELİKTEN AYRILMA
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak;Dernek üyeleri,içinde bulunulan dönem dahil genel kurulca kararlaştırılmış yıllık üyelik aidatı ve Kulüp giderlerine katılım paylarını ödemişlerse,Yönetim Kuruluna verecekleri bir istifa dilekçesi ile Kulüp üyeliğinden ayrılabilirler.Dernek üye kayıt defterinden kayıtları silinir.
Kulüp üyeliğinden bu şekilde istifa ederek ayrılmış eski üyeler geri dönmek isterlerse genel kurulca yeniden başvurdukları yıl için belirlenmiş üye giriş aidatının %40’ını ödeyerek yeniden Derneğe asil üye olabilirler.
 
MADDE 4.4.2. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Dernek üyelerinden, Dernekler Kanununa göre üye olma haklarını kaybedenler, Dernek Yönetim Kurulunca kesin ihraç cezası alanlar, Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunanlar, Dernek organlarınca verilen kararlara uymayanlar,Derneğin gerek kulüp üyeleri nezdinde, gerekse kamuoyu nezdinde itibarını zedeleyici faaliyetlerde bulunanlar,verilen görevlerden sürekli kaçınanlar, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ve kulüp giderlerine katılım payını altı ay içinde ödemeyenler,Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.Dernek üye kayıt defterinden kayıtları silinir. Dernekten çıkan veya çıkarılanla, üye kayıt defterinden silinir ve Dernek mal varlığında hak iddia edemez.
 
MADDE 5.0. DERNEĞİN ORGANLARI
 
a-Genel Kurul
b-Yönetim Kurulu
c-Denetleme Kurulu
d-Onur Kurulu
 
Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun yetki, görev ve sorumlulukları hiçbir surette diğer organlara devredilemez.
 
 
MADDE 5.1. GENEL KURUL
 
Genel Kurul Derneğin en yüksek kurulu olup aidat ve Kulüp giderlerine katılım paylarının tamamını ödemiş üyelerden oluşur. Her üyenin sadece bir oy hakkı vardır, vekaleten oy kullanılamaz.
Derneğin yıllık üyelik aidatı ile genel giderlere katılım payını ödemeyen üyeler Genel Kurula katılamaz, Dernek organları için yapılan seçimlere katılamaz, seçemez ve seçilemezler.
 
 
MADDE 5.1.1. GENEL KURUL TEŞKİLİ VE TOPLANTILARI
 
Genel Kurul olağan toplantısı, her yıl Ocak ayında, Yönetim Kurulunca, Genel Kuruldan en az 15 gün önceden mahalli bir gazetede veya yazılı veya elektronik posta ile günü,  yeri,saati ve gündemi ilan edilerek bildirilmek suretiyle yapılır.Bu ilanda ilk toplantı tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamazsa
Yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati de belirlenir.İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Başkan ve Dernek organlarının seçimleri iki yılda bir yapıldığı için seçim olmayan yıldaki toplantı yönetim kurulu çalışma raporu, bilanço, denetleme kurulu raporunun görüşüldüğü ve yeni çalışma yılı bütçesinin,giriş aidatının,yıllık aidat ve genel giderlere katılım payının belirlendiği genel kuruldur.
 
MADDE 5.1.2. TOPLANTI YETER SAYISI
 
Genel kurul,Kulüp tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa,ikinci toplantı çoğunluk aranmadan toplanır.Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Kulüp yönetim ve denetleme kurulları asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.Bu sağlanamadığı takdirde toplantı azami 15 gün sonra yapılır.
 
MADDE 5.1.3.GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
 Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)Dernek organlarının seçilmesi,
b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c)Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi ve kurul raporlarının ibra edilmesi,
d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f)Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
g)Derneğin fesh edilmesi,
h)Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 
MADDE 5.1.4. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Yönetim kurulu üye sayısı istifalar nedeniyle,yedeklerin de getirilmesinden sonra,üye sayısının yarısından aşağı düşerse,bir ay içinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır ve yeni yönetim kurulu seçilir.
Yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin imzalı talebi ile genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.
Denetleme kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak,dernek üyelerinden üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
MADDE 5.2. YÖNETİM KURULU
 
Derneğin yönetim kurulu, genel kurul tarafından gizli oy ile iki yıl süre ile seçilen bir başkan ve sekiz asil üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.
Yönetim kuruluna ayrıca beş yedek üye seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
 
MADDE 5.2.1. YÖNETİM KURULU GÖREV VE SÜRESİ
 
Yönetim kurulu,Dernek amaçlarının gerçekleşmesi,genel kurulda alınan kararların yerine getirilmesi ve Dernek işlerinin yürütülmesi ile görevli bir temsil,ilzam,karar ve yürütme organıdır.
Süreli uzaklaştırma cezası almış olanlar yönetim kuruluna seçilemezler.
Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi içinden bir ikinci başkan,bir genel sekreter,bir sayman belirleyerek görevlendirir.
Herhangi bir profesyonel veya amatör spor kulübünün yönetim kurulunda görev alanlar Kulüp yönetim kurulunda görev alamazlar.
Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz veya izinsiz olarak gelmeyenler diğer yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğu kararı ile görevlerinden istifa etmiş sayılırlar,yerine en çok oy almış olan yedek üye çağırılır.
Yönetim kurulunda kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu,Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmakla görevlidir.
Yönetim kurulu,Derneğin,tenis,yüzme ve dağcılık sporu başta olmak üzere diğer spor branşları ve derneğin diğer faaliyetleri ile  ilgili tüm çalışmalarından sorumludur.
Derneğin birincil faaliyet alanı olan Tenis kursları organize ederek ve seçmeler yaparak,bu spor dalında yetenekli gençlerin belirlenmesi,yeni sporcuların yetiştirilmesinden,performans tenisçilerinin ve Kulüp tenis takımının en iyi şekilde çalıştırılması için gerekli tüm önlemlerin alınmasından ve uygulanmasından sorumludur.
Veteran tenisi ile ilgili tüm yönetmeliklerin hazırlanmasından ve organizasyonların yapılmasından sorumludur.
Yüzme okulları açılmasını organize etmek,yetenekli gençlerin seçilerek takıma kazanılmasını sağlamak,performans yüzücülerinin düzenli antrenman yaparak yetiştirilmelerini sağlamak,Kulüp olarak katılınacak tüm yarışmalarla ilgili çalışma ve organizasyonları yapmakla sorumludur.
Derneğin amaçları faaliyetleri arasında yer alan diğer spor dallarında da faaliyet yürütmek, gerek duyulan ilave spor branşları için yetkili mercilerde gerekli girişim ve izinler için başvurularda bulunmak,ilgili federasyonlara katılmak veya ayrılmak, bu hususta tüm faaliyetleri yürütmek, bu kapsamda üye olan veya üye olmayanların katılımını sağlayarak,yarışmalar,gösteriler,kurs,ders,seminer,toplantı ve konferanslar düzenlemek,eğitici,yetiştirici ve eğlendirici çalışmalar yapmak, Derneğe yeni üye kazandırma ve Dernek faaliyetlerini cazip hale getirmek için her türlü girişimde bulunmak yönetim kurulu görev ve yetkileri arasındadır.
Yönetim Kurulu ,üyelerinin spor faaliyetleri,dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için spor sahaları,lokal,araç ve gereçlerin yapım,bakım ve yönetilmesi ile uğraşır. Bu amaçla bağış kabul edebilir,her türlü kira işlemleri,irtifak hakkı tesis etme,hizmet satın alma işlemleri yapabilir,her türlü faaliyeti ile ilgili gerek duyulan sözleşmeler düzenleyebilir.
 
Yönetim kurulu,Derneğin sosyal çalışmalarından sorumludur.Derneğin lokalinin,lokantasının ve diğer tüm yiyecek ve içecek servisi yapılan ünitelerinden sorumludur.Derneğin düzenlediği balo,kokteyl ve yemek organizasyonlarının yapılmasından sorumludur.
Yönetim kurulu,Derneğin tüm yapı ve tesislerinden sorumludur.Binalar,kortlar ve yüzme havuzunun bakımından,onarılmasından ve yeni yapılacak tesislerin gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu hususta gerekli sözleşmeleri yapma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
Yönetim kurulu, tüm faaliyet ve işlerin yürütülmesi için gereken sayıda kişiden oluşan komiteler kurarak bunların başkanlıklarına yönetim kurulu üyelerinden birini atayabilir. Yönetim kurulu üyeleri birden başka komiteye başkanlık edebilirler.
 
MADDE 5.2.2. BAŞKAN
 
Başkan,yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Dernek başkanıdır.Derneği resmi kurumlarda,mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı yönetim kurulu adına temsil eder,yönetim kurulu toplantılarını yönetir.
 
MADDE 5.2.3. AS BAŞKAN
 
Başkanın bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, başkanın tüm yetkilerini kullanır.
 
MADDE 5.2.4. GENEL SEKRETER
 
Dernek yönetim kurulunun gündemini hazırlar,toplantılarda alınan kararların karar defterine işlenmesini ve başkan ve üyelerce imzalanmasını sağlar.
Yönetim kurulu aldığı kararların yürütülmesinden ve tüm yazışmalarından sorumludur. Üye kayıt defterinin kayıtlarının düzenli olarak tutulmasından, değişikliklerin zamanında deftere işlenmesinden sorumludur.
 
MADDE 5.2.5. SAYMAN
 
Derneğin bütün mali işlerini yürütür,muhasebeye ait bütün defterlerin usulüne uygun tutulmasını,üyelerin yıllık üyelik aidatı ile genel giderlere katılma payının, ücret ve bağışlarının zamanında tahsilini sağlar. Paranın muhafazasına ve sarfına memur olmakla beraber ödeme için başkan, asbaşkan veya genel sekreterle müştereken imza edeceği bir alındı belgesi kayırt defteri tutar.Bankadan para çekme,avans verme ve mahsup işlemlerini yönetim kurulunca tespit edilecek esaslara göre yürütür.Bütün ödemeleri Yönetim kurulu kararı ile makbuz karşılığı yapar ve bu makbuzları saklar.
 
MADDE 6.0. DENETLEME KURULU
 
Denetleme kurulu, genel kurul tarafından gizli oy ile iki yıl süre için seçilen üç asil,üç yedek üyeden oluşur.
Denetleme kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.
 
MADDE 6.1. DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
 
Derneğin bütçe, hesap ve mali işleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını ve varsa önerilerini bir yılı geçmeyen aralıklarla rapor etmek ve yönetim kuruluna sunmak. Yönetim Kurulunca yapılan yeni sözleşmelerin denetim ve yerindeliğini incelemek.
Sene sonunda derneğin tuttuğu tüm defterleri,tüm muhasebe evrakını ve hesaplarını inceleyerek sonuçlarını ve varsa önerilerini genel kurula rapor etmek.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
MADDE 7.0. ONUR KURULU
 
Onur kurulu ,genel kurul tarafından gizli oy ile iki yıl süre için seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur.
Onur kuruluna seçilebilmek için adayların Dernekte 10 yılını doldurmuş ve onur kurulunca hiç ceza almamış olması gerekir.
Onur kurulu asil üyeleri seçimleri takip eden yedi gün içerisinde toplanarak kendi aralarında bir başkan ve bir sözcü seçerler.
 
MADDE 7.1. ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ VE ÖNEREBİLECEĞİ  CEZALAR
 
Onur kurulu, yönetim kurulunca sevk edilen dosyalar üzerinde inceleme yaptıktan,gerekli kişilerin ifadelerini ve savunmalarını aldıktan sonra fiilin ağırlığına göre verilebilecek cezalar konusundaki kanaatini Yönetim Kuruluna bildirir.Karar mercii yönetim kuruludur.
 
MADDE 7.1.1. İHTAR
 
Onur kurulunca önerilecek en hafif ceza olup,üyenin sevkine sebep olan söz veya eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. İhtar cezası yazılı olarak yapılır ve üyenin siciline işlenir.
 
MADDE 7.1.2. SÜRELİ UZAKLAŞTIRMA
 
Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle bir aydan az,bir yıldan çok olmamak kaydı ile üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının ve Kulüp tesislerine girmesinin yasaklanmasıdır.
 
MADDE 7.1.3. KESİN İHRAÇ
 
Üyenin onur kuruluna sevk edilmesine neden olan söz ve eylem,yukarıdaki cezalarla    karşılanmayacak kadar ağır olur veya dernekler kanunundaki üyelikle bağdaşmayacak sayılan niteliklerden birinin kaybı niteliğinde olması halinde,onur kurulunun kanaati,yönetim kurulunun teklifi ile, genel kurul tarafından üyelikten ihraç kararı verilerek,kulüp üyelik kaydının silinmesidir.
 
 
MADDE 7.2. UYGULAMA
 
Onur kurulunca Yönetim Kuruluna önerilen verilebilecek cezalar konusunda karar almak ve uygulamak Yönetim Kurulun yetkisindedir.
Yönetim Kurulunca üyelikten süreli uzaklaştırma cezası alanlar,cezalı oldukları süre boyunca,kesin ihraç cezası alanlar hiçbir zaman,hiçbir koşulda ,misafir olarak bile dernek tesislerine giremezler.
Hakkında kesin ihraç kararı verilen üye ilk Genel Kurul toplantısına sunulmak ve gündeme alınmak üzere itirazını kararın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içerisinde Yönetim Kuruluna vermek zorundadır. Genel Kurulda bizzat veya yetkilendireceği bir asil üye tarafından savunmasını yapabilir. Genel Kurulun gizli oylama ile alacağı karar kesindir.
 
MADDE 8.0. DERNEĞİN MALİ HÜKÜMLERİ
 
MADDE 8.1. ÇALIŞMA DÖNEMİ VE HESAP İŞLERİ
 
                        Kulübün çalışma dönemi 01 Ocakta başlar 31 Aralıkta sona erer.
Kulübün tüm gelirleri makbuz karşılığı,Yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş kişi ya da kişiler tarafından tahsil edilir.
Kulübün tüm harcamaları yönetim kurulu kararıyla ve sarf evrakının altında başkan,as başkan,genel sekreter veya sayman üyelerden ikisinin imzasıyla,resmi kurumlardan alınan makbuzlar,faturalar,perakende satış fişleri veya gider makbuzları ile yapılır.
Derneğin gelir ve gider belgeleri beş yıl süre ile saklanır.
 
 
MADDE 8.2. KULÜBÜN GELİRLERİ
 
Genel Kurulca yıl içinde belirlenen üyelik giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatı. Kulüp giderlerine katkı payı ile yönetim kurulunca tespit edilen ve ilan edilen Kulüp tesislerinden yararlanma ücreti,derneğe yapılan gerçek ve tüzel kişilerin yaptığı bağış ve yardımlar,Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,Dernekçe tertip edilen piyango,balo,eğlence,yemek,konser,spor yarışmaları ve gösterileri ile düzenlenen konferanslardan elde edilen gelirler ile Derneğin işletmelerinden elde edilen gelirlerdir.
 

MADDE 9.0. DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 9.1  DEFTER TUTMA ESASLARI

 
Dernekte işletme esasına göre defter tutulur.Ancak,yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500.- BİN  YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço hesabına göre defter tutulur..
Bilanço esasına geçilmesi durumunda ,üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için,ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

MADDE 9.2. KAYIT USULÜ

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 

MADDE 9.3. İŞLETME HESABINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

 
 Dernekte ,işletme hesabı esasına göre aşağıda yazılı defterler tutulur.
 
MADDE 9.3.1 KARAR DEFTERİ
 
Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır
 

MADDE 9.3.2. ÜYE KAYIT DEFTERİ

 
Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık üyelik aidatları bu deftere işlenebilir.
 

MADDE 9.3.3. EVRAK KAYIT DEFTERİ

 
Gelen ve giden evraklar,tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla  giden veya gelen evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 
MADDE 9.3.4. DEMİRBAŞ DEFTERİ
 
Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini  dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 
MADDE 9.3.5. İŞLETME HESABI DEFTERİ
 
Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 
MADDE 9.3.6. ALINDI BELGESİ KAYIT DEFTERİ
 
Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı soyadı ve imzaları ile aldıkları veya iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 

MADDE 9.4. BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTLACAK DEFTERLER

 
  Bilanço hesabına göre aşağıdaki defterler tutulur.
 
MADDE 9.4.1  MADDE 9.3 / 1,2,3,VE 6. BENDİNDEKİ DEFTERLER
 
Bu defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 
MADDE 9.4.2.  YEVMİYE DEFTERİ,BÜYÜK DEFTER VE ENVANTER DEFTERİ
 
Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 

MADDE 9.5. DEFTERLERİN TASDİKİ

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz,ancak bilanço esasına göre tutulan defterlerin , form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

MADDE 10.0 İÇ TÜZÜK  

Bu tüzükte belirtilmeyen konularda İç Tüzük hükümleri uygulanır.İç Tüzük yönetim kurulunca hazırlanır,genel kurulda kabul edilir.Olağan ve olağanüstü genel kurul gündeminde 15 gün evvelinden ilan edilmek kaydıyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile değiştirilebilir.                   

 MADDE 11.0. GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ
 
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında
 (31 Aralık) (Dernekler yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise , Yıl sonunda (31 Aralık),Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir
 

MADDE 12.0 DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

 

MADDE 12.1 GELİR VE GİDER BELGELERİ

 
Dernek gelirleri,(Dernek Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura,perakende satış fişi,serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.Ancak Derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi,kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernek Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’teörneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile yapılır.
 

MADDE 12.1.1. ALINDI BELGELERİ

 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü ,matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi,eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 

MADDE 12.1.2. YETKİ BELGESİ

 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya  kişiler ,yetki süresi de belirtilmek suretiyle,yönetim kurulu kararıyla tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği,imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” Dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,Dernek Yönetim kurulu başkanınca onaylanır.Yetki belgelerinin birer sureti Dernekler birimlerine verilir.Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca,15 gün içerisinde Dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,ancak adlarına düzenlenen yetki belgesinin bir suretinin Dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı,yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 

MADDE 12.1.3. GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ

 
Defterler hariç olmak üzere, Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri,harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere,kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak beş yıl süreyle saklanır.
 

MADDE 13.0 BEYANNAME VERİLMESİ

 
Derneğin ,bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” Dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 

MADDE 14.0. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 
MADDE 14.1. MÜLKİ AMİRLİĞE YAPILACAK BİLDİRİMLER
 
MADDE 14.1.1 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde,yönetim kurulu,denetleme kurulu ve onur kurulu asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel kurul sonuç bildirimine
a)Divan başkan ve divan katipleri tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b)Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile Dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği
Eklenir.
 

MADDE 14.1.2. TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ

 
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 

MADDE 14.1.3. YURT DIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ

 
Dernek tarafından,yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te bildirilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna,yurtdışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği,varsa bu konuda düzenlenen protokol,sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,ekstra ve benzeri belgelerin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 

MADDE 14.1.4. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK

                        PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
 
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’te gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek ,protokol tarihini izleyen bir ay içinde Dernek merkezinin bulunduğu yerin Valiliğine verilir.
 

MADDE 14.1.5. DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

 
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında Dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde,genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 

MADDE 15.0. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

 
Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi , bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 

MADDE 16.0 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 
Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek miktarda yapılamaz.
 
MADDE 16.1. DERNEĞİN BORÇLANMA SINIRLANDIRILMASI
Derneğin ödeme güçlüğüne düşecek miktarda borçlandırılmaması için Genel Kurulun onayı dışında,yönetim kurulunun dernek gelir bütçesinin %20’sini geçecek parasal miktarda yatırım,borçlanma,inşaat ve alım işlemi yapamaz. Dernek üyeleri veya dışarıdan yapılan ayni ve maddi bağışlar bu sınırlama kapsamı dışındadır.
 

MADDE 17.0. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 
Tüzük değişikliği genel kurul kararıyla yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katında az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar,çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü kadardır.Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
  MADDE 18.0 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
 
Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir.Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için ,genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar, çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür.Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 

MADDE 18.1. TASFİYE İŞLEMLERİ

 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere ,feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adında”Tasfiye Halinde Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.Bu kurul,önce derneğin hesaplarını inceler.İnceleme esnasında
 Derneğe ait defterler,alındı belgeleri,harcama belgeleri,tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,mal ve hakları Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para,mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.Bu görev,bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 

MADDE 19.0. HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu,Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 

Bu sitede çerezler (cookies) kullanılmaktadır. Çerezleri size mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için kullanmaktayız.Daha fazla bilgi
Tamam